Zajišťujeme kompletní projekční a inženýrskou činnost zahrnující

Konzultace zadání s investorem, příprava a inženýring 

Místní šetření, zaměření, koordinace výchozích podkladů

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zhotovení položkových výkazů výměr a cenových nabídek

Výkresová část


            


 

Konzultace zadání s investorem, příprava inženýring

Zpracování vstupních podkladů investora, návrh variant a provedení řešení na míru.

Vypracování studie včetně odborné cenové rozvahy. K tomu zajišťujeme kompletní majetkoprávní i veřejnoprávní projednání na klíč. 

Provádíme autorský dozor.

 

Místní šetření, zaměření, koordinace výchozích podkladů

Důkladné zaměření nejmodernějšími měřícími přístroji, provedení fotodokumentace. Zpracování pasportizace stávajících objektů.

Koordinace kabelového vedení s ostatními vlastníky technických objektů a sítí.

Odborné stanovení požadavků na ostatní části projektové dokumentace, profese, nebo na související stavby, např. nucené větrání, požárně bezpečnostní řešení stavby, úpravy povrchů...

 

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu platnou legislativou a dle nejnovějších standardů distributorů elektrické energie (PREdi, ČEZdi) pro stupně:

Požárně bezpečnostní řešení staveb.

 

Zhotovení položkových výkazů výměr a cenových nabídek

Zhotovení podrobných položkových rozpočtů projektanta a nabídek zhotovitele. Výkazy výměr, rozpočty a kalkulace zpracovány v programu KROS plus v cenové soustavě URS.

 

Ukázky provedených prací

 Koordinace, kabelové trasy Jednopólové schema stanic

  

 Výkresy technologie Stavební připravenost