top of page

Projekční a inženýrská činnost

 • Na základě konzultací s investorem zpracujeme podklady a připravíme více variant přípravy projektu.

 

 • Zaměříme, zpracujeme pasportizaci stávajícího objektu. Domluvíme kabelové vedení s ostatními vlastníky technických objektů a sítí.

 

 • Zpracujeme ostatní požadavky na jiné profese, technické řešení stavby, úpravy okolí.

 

 • Na základě platné legislativy a nejnovějších standardů vypracujeme projektovou dokumentaci. Součástí je požárně bezpečnostní řešení staveb.

 

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 

 • Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení

 

 • Dokumentace pro provádění stavby

 

 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 

 • Dokumentace bouracích prací 

 

 • Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele)

 • Zhotovíme podrobný položkový rozpočet, výkaz výměr i cenový rozpočet.

 

 • Provádíme autorský dozor.

Ukázky provedených prací - výkresová část

 Koordinace, kabelové trasy

Jednopólové schema stanic

Výkresy technologie

Stavební připravenost

bottom of page