top of page

Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE

 

Úvodní slovo

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Ve všech oblastech naší činnosti se řídíme základními principy, kterými jsou zákonnost, korektnost a transparentnost našeho jednání vůči obchodním partnerům, zákazníkům, orgánům veřejné správy i našim zaměstnancům. Tyto principy v maximální míře dodržujeme a ctíme i ve vztahu k ochraně osobních údajů našich zákazníků a věříme, že i s nabytím účinnosti Obecného nařízení o ochraně soukromí (vžitá zkratka „GDPR“) svoji reputaci udržíme.

Dokument „Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE“ jsme rozdělili na dvě části. První část je obecná a věnuje se zejména zásadám ochrany osobních údajů našich zákazníků. Tuto část jsme zpracovali ve formě přehledných otázek a odpovědí a maximálně jsme se snažili docílit toho, abyste nám Vy jako náš zákazník především rozuměl. Druhá část se věnuje specifické oblasti zpracování osobních údajů kontaktních osob našich obchodních partnerů.

1. S jakými pojmy se v souvislosti s ochranou svých osobních údajů mohu setkat?

2. Jaké základní informace bych měl znát předtím, než Vám poskytnu své osobní údaje ke zpracování?

3. Jaké základní informace o zpracování osobních údajů bych měl znát, než se rozhodnu, jestli Vám poskytnu souhlas se zpracováním osobních údajů?

4. Jak mohu udělený souhlas odvolat?

5. V jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého právního základu a po jakou dobu zpracováváte mé osobní údaje?

6. Odkud získáváte moje osobní údaje a z jakého důvodu?

7. Jakým způsobem jsou moje osobní údaje zpracovávány a komu mohou být předány?

8. Jaká mám jako zákazník práva ve vztahu k ochraně mých osobních údajů?

9. Co mám udělat pro uplatnění svých práv a jak dlouho budu čekat na odpověď?

1. S jakými pojmy se v souvislosti s ochranou svých osobních údajů mohu setkat?

 • Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“):
  Cílem zásad, kterými se řídíme, je uceleně, přehledně a srozumitelně informovat o všech podstatných okolnostech zpracování osobních údajů;

 • Subjekt údajů (dále jen „zákazník“): Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či bývalý (ztracený) zákazník); za potenciálního zákazníka považujeme také návštěvníka našich webových stránek nebo našeho zákaznického centra a také jakékoliv jiné subjekty údajů;

 • Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi;

 • Správce: Takový subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, který plní určité úkoly spojené se zpracováním osobních údajů za správce;

 • Společnost: Pokud v textu uvádíme termín „Společnost“ míníme tím jakoukoli z dále definovaných společností Skupiny PRE;

 • Účel zpracování osobních údajů: Záměr, který nás vede zpracovávat osobní údaje našich zákazníků. Osobní údaje zpracováváme jen tehdy, pokud stanoveného účelu nelze dosáhnout jinak; ·        

 • Profilování: Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

2. Jaké informace bych měl znát předtím, než Vám poskytnu své osobní údaje ke zpracování?

 • Kdo bude správcem Vašich osobních údajů:
  Tím je ta společnost Skupiny PRE, s níž jednáte o uzavření smlouvy, nebo máte uzavřenou smlouvu nebo obdobný vztah. 

  • Pražská energetika, a. s., IČO: 601 939 13, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, (dále jen „PRE“), jejímž hlavním předmětem podnikání je obchodování s elektřinou a plynem a která dále zajišťuje provoz našich zákaznických center, spravuje budovy, v nichž Skupina PRE podniká, provozuje kamerové systémy, je správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s dodávkou komodit a dalších služeb;

  • PREdistribuce, a. s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, (dále jen „PREdi“) jako provozovatel distribuční soustavy je správcem osobních údajů zákazníků, zpracovávaných zejména na základě smluv o připojení zákazníka k distribuční soustavě, z majetkoprávních smluv (např. smluv nájemních a smluv o zřízení věcného břemena) a osobní údaje jako správce zpracovává také v souvislosti s provozem Poruchové linky distribuce a provozem kamerových systémů v neenergetických stavbách;

  • Všechny společnosti Skupiny PRE včetně podnikatelského profilu, z něhož se odvíjí také postavení správce a také používání souhlasů našich zákazníků se zpracováním osobních údajů, jsou podrobně uvedeny v čl. 3. těchto zásad.

 • Jaké jsou kontaktní údaje správce:
  Pro Vaše pohodlí můžete jakékoli dotazy, týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů kteroukoli Společností, adresovat na společnost Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, tel.: 800 550 055, e-mail: pre@pre.cz nebo navštívit naše Zákaznické centrum PRE na adrese Praha 1, Jungmannova 31. Pro společnost PREdistribuce, a. s., byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Nikol Pitoňáková. Také pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktujte z důvodu evidence dotazů zákazníků prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 • Jaké jsou účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní tituly pro zpracování:
  Zásadním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění mezi námi uzavřené smlouvy, kdy právním titulem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který stanovuje, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů.
  Dalšími právními tituly zpracování jsou zejména:

  • zpracování osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu, který potřebujeme především v situacích, kdy bychom Vám rádi nabídli produkty a služby Skupiny PRE nad rámec plnění uzavřené smlouvy;

  • oprávněné zájmy správce – za tímto účelem zpracováváme především osobní údaje v souvislosti s výkonem našich práv (např. přímý marketing našich produktů a služeb našim zákazníkům, vymáhání pohledávek, ověření platební morálky a důvěryhodnosti, záznamy z kamerových systémů vedené za účelem zajištění naší bezpečnosti i bezpečnosti našich zákazníků v našich objektech);

  • zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů – takové zpracování provádí PREdi v situacích, kdy zpracovává Vaše osobní údaje při nahlášení poruchového stavu ohrožujícího život, zdraví a majetek;

  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (zejména PREdi zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností, které pro PREdi vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění); Přehledné (tabulkové) informace o jednotlivých účelech zpracování a také o době, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány, naleznete v příloze těchto zásad.

 • Komu jsou Vaše osobní údaje předávány, včetně předání údajů do třetích zemí, naleznete v čl. 8. těchto zásad.

 • Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, naleznete v čl. 9. těchto zásad.

 • Další informace naleznete v dalších článcích těchto zásad. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte a kontaktujte nás.

3. Jaké základní informace o zpracování osobních údajů bych měl znát, než se rozhodnu, jestli Vám poskytnu souhlas se zpracováním osobních údajů?
(Informace o zpracování osobních údajů pro účely získání souhlasu)

 • Pro jaké účely zpracování nám souhlas udělujete?
  Váš souhlas potřebujeme proto, abychom Vám nikoli často a nikoli obtěžujícím způsobem mohli na míru Vašim potřebám připravit nabídku z širokého portfolia produktů či služeb společností Skupiny PRE, a to na základě marketingového zpracování včetně např. průzkumů trhu, profilování dat či segmentace zákazníků, zejména při využití prostředků elektronické komunikace.
  Podrobnosti o jednotlivých účelech zpracování, rozsahu zpracování, kategoriích a době zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu jsou uvedeny v příloze těchto zásad.

 • Komu souhlas udělujete?
  Pokud nám vyjádříte svou důvěru a udělíte nám souhlas se zpracováním osobních údajů, udělíte je společnosti, s níž smlouvu či jiný obdobný právní vztah uzavíráte, jakož i ostatním společnostem Skupiny PRE. Skupinu PRE tvoří tyto společnosti:

  • Pražská energetika, a. s., IČO: 601 939 13, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, jejímž hlavním předmětem podnikání je obchodování s elektřinou a plynem.

  • PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, jež je provozovatelem distribuční soustavy elektřiny na vymezeném území hl. města Prahy a Roztok a která plní zákonné povinnosti distributora a pro svou činnost souhlasového režimu zpracování osobních údajů prakticky nevyužívá.

  • PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, (dále jen „PREm“), která realizuje pro své zákazníky a zákazníky ostatních společností Skupiny PRE energetické služby a dále zajišťuje opravy, montáže a odečet elektroměrů na zásobovacím území společnosti PREdistribuce, a. s.

  • PREzákaznická, a. s., IČO: 06532438, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, která realizuje zákaznické služby pro zákazníky ostatních společností Skupiny PRE v pozici zpracovatele osobních údajů a pro svou činnost souhlasového režimu zpracování osobních údajů prakticky nevyužívá.

  • eYello CZ, k. s., IČO 250 540 40, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, jež realizuje obchodování s elektřinou a plynem a je správcem osobních údajů zákazníků, s nimiž má uzavřenou smlouvu.

  • Kormak Praha a. s., IČO: 48592307, se sídlem náměstí Bratří Jandusů 34/34, Uhříněves, 104 00 Praha 10, která se zabývá projektováním a montáží liniových kabelových venkovních tras NN,VN a VVN a výstavbu trafostanic VN, je správcem osobních údajů svým zákazníků a pro svou činnost souhlasového režimu zpracování osobních údajů prakticky nevyužívá.

  • PREservisní, s.r.o., IČO: 02065801, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, se zabývá správou nemovitostí a centralizovanou nákupní činností pro Skupinu PRE. Zákazníků, kteří jsou subjekty údajů, má naprosté minimum a pro svou činnost souhlasového režimu zpracování osobních údajů nevyužívá

  • PREnetcom, a. s., IČO: 06714366, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, která svou činnost směřuje na správu a další využívání optických sítí, zákazníků, kteří jsou subjekty údajů má naprosté minimum a ani pro svou činnost souhlasového režimu zpracování osobních údajů prakticky nevyužívá

  • VOLTCOM, spol. s r. o., IČO: 44794274, se sídlem Praha 6, Otevřená 1092/2, jež je stavebně montážní společností s vlastní projekcí, montážním a servisním zázemím v oboru distribuce elektrické energie.

4. Jak mohu udělený souhlas odvolat?

Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je vždy dobrovolné a můžete se na začátku anebo kdykoli v průběhu zpracování Vašich osobních údajů rozhodnout, zdali nám souhlas udělíte, ponecháte, či odvoláte. Odvolání souhlasu proveďte prostřednictvím kontaktních údajů dle čl. 2. těchto zásad.

5. Z jakého důvodu (za jakým účelem), na základě jakého právního základu a po jakou dobu zpracováváte mé osobní údaje a jaké to jsou?

Vzhledem k obsáhlosti problematiky ochrany osobních údajů a naší povinnosti seznámit Vás s odpovědí na tuto otázku Vám v příloze předkládáme přehlednou tabulku, která by měla obsahovat pro Vás nejzásadnější informace o tom:

 • jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme,

 • za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,

 • na základě jakého právního titulu jsme k tomu oprávněni,

 • zdali je poskytnutí Vašich osobních údajů požadavkem zákonným či smluvním, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost tyto údaje poskytnout,

 • jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje takto vymezené zpracovávat a zdali je pro toto zpracování nutný souhlas či nikoli.

6. Odkud získáváte moje osobní údaje a z jakého důvodu?

Osobní údaje získáváme zejména:

 • od našich zákazníků v rámci jednání o uzavření smlouvy, s dalšími aktualizacemi či doplněním v průběhu plnění smlouvy; vždy se dozvíte o tom, kdy je poskytnutí Vašich osobních údajů pro nás nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné;

 • v omezené míře také z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů veřejné správy nebo na základě zvláštních právních předpisů;

 • ze záznamů kamerových systémů umístěných v našich Zákaznických centrech PRE a dalších objektech, v nichž podnikáme; účelem zpracování těchto záznamů je výhradně zajištění bezpečnosti a ochrany našeho majetku, zaměstnanců, zákazníků a dalších osob vstupujících do těchto objektů a na základě těchto záznamů nedochází ke ztotožňování zákazníků; tyto záznamy z kamerových systémů jsou využívány pouze za tímto účelem, archivovány po nezbytně nutnou dobu a mohou být předány výhradně orgánům činným v trestním řízení za účelem provedení vyšetřování; o umístění kamerových systémů budete vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru;

 • ze záznamů komunikace se zákazníky prostřednictvím Zákaznické linky PRE nebo v rámci vyřizování požadavků na přepážkách Zákaznických center PRE; účelem tohoto zpracování osobních údajů je jednání o uzavření smlouvy či plnění smlouvy se zákazníkem, kdy touto cestou dochází k zvýšení komfortu obsluhy zákazníka, když svůj požadavek je schopen vyřídit přímo; o monitorování komunikace budete vždy předem informován a můžete tento postup odmítnout, bude Vám samozřejmě umožněno využít jiný komunikační kanál; záznamy komunikace uchováváme z důvodu roční fakturace po dobu 18 měsíců, abychom byli schopni reagovat na případné reklamace a stížnosti zákazníků;

 • ze záznamů komunikace se zákazníky prostřednictvím Poruchové linky distribuce (týká se výhradně společnosti PREdistribuce, a. s.); účelem tohoto zpracování je především plnění zákonných povinností distributora daných zvláštními právními předpisy a v řadě případů je dalším účelem zpracování také ochrana životně důležitých zájmů volajících; záznamy komunikace na těchto linkách uchováváme po dobu 5 let, kdy lhůta je daná zvláštním právním předpisem;

 • z registrů umožňujících posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti zákazníků (týká se výhradně společnosti eYello CZ, k. s.);

 • z evidence návštěv objektů, v nichž podnikáme; účelem zpracování těchto záznamů je výhradně zajištění bezpečnosti a ochrany našeho majetku, zaměstnanců, zákazníků a dalších osob vstupujících do těchto objektů a tyto záznamy se archivují po nezbytně nutnou dobu a mohou být předány výhradně orgánům činným v trestním řízení za účelem provedení vyšetřování;

 • na základě návštěvy internetových stránek Společnosti (této problematice je věnován samostatný dokument uložený na našich webových stránkách).

7. Jakým způsobem jsou moje osobní údaje zpracovávány včetně specifikace automatizovaného zpracování a komu mohou být předány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především automatizovaně v našich informačních systémech, ale i manuálně.

V této souvislosti bychom Vás také rádi informovali, že v našich podmínkách neprobíhá automatizované rozhodování. Pokud provádíme profilování dat zákazníka, omezujeme se výhradně na rozbor nebo predikci aspektů týkajících se osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti a chování zákazníka na základě dat, která máme o zákazníkovi k dispozici (zákazník nám tato data sám předal, zákazník uzavřel smlouvu na „Chytré měření“ a se zpracováním údajů z Chytrého měření výslovně souhlasil), nebo na základě veřejně dostupných zdrojů osobních údajů. Cílem tohoto rozboru je příprava nabídky produktů a služeb, které by zákazník mohl chtít využít s přihlédnutím k platební schopnosti zákazníka. K tomuto zpracování Vašich osobních údajů dochází výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména:

 • společnostem Skupiny PRE jako správcům na základě Vašeho výslovného souhlasu;

 • zpracovatelům, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kdy těmito zpracovateli jsou:

  • společnosti Skupiny PRE, pokud v konkrétní situaci vystupují jako zpracovatelé (pro upřesnění: pokud zákazník vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů Společnosti, pak za účelem přímého marketingu může být osloven všemi společnostmi Skupiny PRE jako správci. Když zákazník tento souhlas nevysloví, společnosti Skupiny PRE jako zpracovatelé mohou plnit pro jednotlivé správce některé úkoly - např. PREm odečítá elektroměry a získaná data zpracovává jako zpracovatel pro PRE v pozici správce.),

  • operátoři distribučních sítí,

  • marketingové agentury, a to zejména za účelem poskytování reklamních a marketingových služeb,

  • naši dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, v případě, že se rozhodnete těchto služeb využít,

  • inkasní společnosti za účelem vymáhání našich právních nároků,

  • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,

  • osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním našich smluvních nebo zákonných povinností, přičemž aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání zákazníkem;

 • jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání údajů orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům, České televizi a Českému rozhlasu).

  Vaše osobní údaje nejsou předávány bez Vašeho souhlasu jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb. Vámi udělený souhlas se vztahuje výhradně na společnosti Skupiny PRE. Vaše osobní údaje také nepředáváme do třetích zemí.

8. Jaká mám jako zákazník práva ve vztahu k ochraně mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a ochraně Vašeho soukromí i soukromí všech našich zákazníků věnujeme maximální pozornost. Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy vztahující se k ochraně Vašich osobních údajů či Vám být k dispozici za účelem uplatnění Vašich práv, která souvisejí s osobními údaji. Těmito právy jsou:

 • Právo na přístup k osobním údajům:
  máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů; můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány; máte také právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

 • Právo na opravu osobních údajů:
  pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, na Vaši žádost provedeme jejich aktualizaci či doplnění́;

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
  pokud k němu dochází na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali; námitku můžete podat rovněž proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo proti profilování Vašich osobních údajů, pokud se týká tohoto přímého marketingu; v těchto případech Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tyto účely zpracovávat;

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

  • zpracování Vašich osobních údajů je podle Vás nepřesné, nebo dokonce protiprávní, ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů;

  • některé Vámi vybrané osobní údaje by ve Vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou Vašich práv;

  • jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:
  který jste nám dobrovolně poskytl, a to kdykoli, jakýmkoli z dále uvedených kontaktních kanálů; odvolání souhlasu je možné pouze do budoucna, zpracování Vašich osobních údajů po dobu platnosti souhlasu je zákonné;

 • Právo na přenositelnost osobních údajů:
  v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělil, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty způsobem a v konkrétní podobě, na které se dohodneme; půjde však o běžně používaný, strukturovaný a strojově čitelný formát, který Vám umožní předat tyto údaje jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete rovněž žádat, abychom Vaše osobní údaje v těchto případech předali rovněž přímo jinému správci;

 • Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut:
  toto právo můžete uplatnit v těchto případech:

  • odvolal jste souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem nebo právem Evropské unie; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva stanovuje GDPR);

  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
  máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

9. Co mám udělat pro uplatnění svých práv?

Jsou to jen dvě poměrně jednoduché věci – kontaktovat nás a dostatečně se identifikovat.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv bychom Vás rádi požádali, abyste se při jejich uplatnění dostatečným způsobem identifikoval. Toto opatření je nezbytné, neboť jako správce jsme povinni Vaše osobní údaje chránit a nemůžeme riskovat jejich zpřístupnění neoprávněné osobě. Pokud budete vyzván k dodatečné identifikaci, nečiníme tak proto, abychom Vám ztěžovali přístup k Vašim osobním údajům, ale naopak proto, abychom zajistili ochranu Vašich dat před zneužitím neoprávněnou osobou.

V této tabulce přehledně uvádíme, jaké údaje budeme nuceni požadovat za účelem prokázání totožnosti a také za účelem dohledání subjektu údajů v systémech.

 

Komunikační kanálMinimální údaje poskytnuté subjektem údajůPodrobnosti k identifikaci zákazníka

OsobněJméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště Nahlédnutí do občanského průkazu (či jiného dokladu totožnosti).

Poštovní dopis Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo obchodního partnera
Číslo smluvního účtuPokud zákazník nemá požadované údaje k dispozici, budeme nuceni požadovat ověření identity prostřednictvím předání dalších osobních údajů vedených v našich evidencích. V případě přetrvávajících pochybností budeme nuceni trvat na ověření totožnosti osobně nebo úředně ověřeným podpisem.

TelefonJméno a příjmení
Datum narození
Číslo obchodního partnera
Číslo smluvního účtu Pokud možno, využijte pro uplatnění svých práv spíše jakýkoli písemný komunikační kanál, bude to ku prospěchu vzájemného pochopení a možnosti na Váš požadavek kvalifikovaně a efektivně reagovat.

Datová schránkaJméno a příjmení
Adresa
Datum narozeníSubjekt údajů je automaticky identifikován.

E-mail Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo obchodního partnera
Číslo smluvního účtuPokud zákazník nemá požadované údaje k dispozici, budeme nuceni požadovat ověření identity prostřednictvím předání dalších osobních údajů vedených v našich evidencích. V případě přetrvávajících pochybností budeme nuceni trvat na ověření totožnosti osobně nebo úředním způsobem.

 

Jednání na základě zastoupení – v případě, že se při uplatnění práv necháte zastupovat, můžete tak činit na základě plné moci; pokud budete požadovat uplatnění práva na přenositelnost, pak budeme nuceni požadovat úředně ověřenou plnou moc.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé Zákaznické centrum PRE či využít elektronické komunikační kanály, které v běžném styku s námi využíváte (podrobnosti viz čl. 1 těchto zásad).

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůta se však v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme však vždy informovat způsobem, kterým uplatníte své právo, nebo který si sami zvolíte.

Závěr

Jak už jsme uvedli v úvodu, jsme stabilní energetická Skupina PRE a nemáme důvod zpracovávat osobní údaje našich zákazníků v rozporu s jejich zájmy a právy. Ochraně osobních údajů našich zákazníků se věnujeme dlouhodobě a také implementaci GDPR jsme věnovali velkou pozornost.

Doufáme, že Vy, naši zákazníci, s námi budete i nadále spokojeni a že si Vaši důvěru zasloužíme.

Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera

 • Cílem tohoto článku je stanovit pravidla a podmínky, za nichž Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje kontaktních osob obchodního partnera, tedy členů statutárních orgánů, zaměstnanců a dalších zástupců obchodního partnera (dále jen „subjekty údajů“) a informovat subjekty údajů o tomto zpracování. Pokud je obchodní partner sám subjektem údajů, vztahují se na zpracování jeho osobních údajů stejná ustanovení.

 • Obchodním partnerem se rozumí především objednatelé, dodavatelé či poskytovatelé služeb, se kterými Společnost jedná o uzavření smlouvy nebo je s nimi ve smluvním vztahu.

 • Správcem osobních údajů definovaných v následujícím článku je Společnost.

 • V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává Společnost osobní údaje, které tvoří:

  • informace o úkonech subjektů údajů v rámci plnění smlouvy

  • informace o zprávách zasílaných subjekty údajů;

  • informace o platebním styku mezi Společností a subjekty údajů, pokud v souvislosti s plněním smlouvy k takovému platebnímu styku dochází;

  • identifikační, adresní a kontaktní údaje uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;

  • záznamy o vzájemné komunikaci mezi subjekty údajů a Společností;

  • informace jiným způsobem sdělené subjekty údajů Společnosti.

 • Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností zpracovávány za následujícími účely:

  • uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem, (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner a subjekt údajů je tímto obchodním partnerem, zaměstnancem nebo kontaktní osobou obchodního partnera);

  •  evidence subjektů, adres a kontaktů a vedení zákaznických účtů obchodního partnera (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner);

  • oslovení v rámci přímého marketingu nových a stávajících obchodních partnerů (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti);

  • vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti);

  • ochrana majetku a právních nároků Společnosti (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti)

 • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy s obchodním partnerem a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení Smlouvy či protiprávního jednání obchodního partnera nebo subjektů údajů.

 • Práva subjektu údajů - subjekty údajů jsou oprávněny:

  • požadovat přístup k jeho osobním údajům;

  • požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

  • požadovat omezení zpracování osobních údajů;.

  • požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

  • využít práva na přenositelnost osobních údajů;

  • využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

  • využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

 • Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.

Příloha k zásadám ochrany osobních údajů:

bottom of page